Inspectiebezoek 2013Inspectie


Inspectiebezoek

Op 5 februari 2013 werden we gevisiteerd de inspectie. Tijdens een dergelijk inspectiebezoek worden alle groepen bezocht, waarbij de inspectie van te voren door heeft gegeven wat ze willen zien in de diverse groepen. Daarnaast worden alle documenten, die de school gebruikt voor haar onderwijs, bekeken en getoetst. 's Middags vinden gesprekken plaats met het team, de intern begeleiders en (bovenschoolse) directie.
Er wordt door de inspectie naar 5 ‘kern-indicatoren' gekeken:
 Opbrengsten
 Onderwijsleerproces
 Zorg en begeleiding
 Kwaliteitszorg
 Wet- en regelgeving.
In het eindoordeel was de inspectie zeer complimenteus over het lesgeven van de leerkrachten (d.w.z. het lesaanbod en de kwaliteit daarvan en de wijze waarop de kinderen benaderd worden:; de waarden en normen) en wat er in één jaar tijd (sinds de fusie) al bereikt was. Ook vond met de sfeer op school prima. Hier waren we uiteraard heel erg blij mee.
De Inspectie signaleert nog een aantal verbeterpunten. Dit komt overeen met de verbeterpunten die ook verwerkt zijn in het schoolplan - en waar wij al geruime tijd mee aan het werk zijn:
* verbetering van het taalonderwijs (spelling en woordenschat)
* zorg en begeleiding : een kleine aanscherping in de wijze waarop wij de handelingsplannen opstellen
* gelukkig zijn de eindopbrengsten van de kinderen voldoende!! ( dus waar de kinderen in groep 8 eindigen en waarop mede hun advies gebaseerd wordt om naar het vervolgonderwijs te gaan).
Wij zijn al enige tijd bezig om samen met Team en de IB-ers de tussenopbrengsten te verhogen conform de eis van Inspectie. We hebben er alle vertrouwen in dat dat komend schooljaar conform de gestelde eis is.
De inspectie constateert ook dat de zorg en begeleiding prima is in Mozaïek. Leerkrachten kijken per kind waar extra aandacht nodig is en hij/zij krijgt dan hulp op maat.
De inspectie zal binnenkort een verslag schrijven over haar bevindingen. Hoewel de inspectie met ons mee constateert dat er hard gewerkt is aan de ontwikkelpunten, kunnen zij - gezien hun regelgeving - niet anders dan een waarschuwing geven. De stappenplannen die wij hadden gemaakt t.a.v. bovenstaande ontwikkelpunten geeft Inspectie inzicht in de te behalen doelstellingen. Gezamenlijk hebben wij er vertrouwen in dat de gegeven waarschuwing komend schooljaar kan worden omgezet in een ‘regulier toezichtskader'.

voor het volledige verslag kunt u linken naar:

Inspectierapport februari 2013