MedezeggenschapsraadMedezegggenschapsraad (MR)


In ons centrum hebben we een actieve Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en teamleden van MKC Mozäïek. In de MR kunnen ouders/verzorgers van de leerlingen meepraten over het wel en wee in ons centrum. Er komen allerlei zaken aan de orde, zoals nieuwe schoolregels, aanstelling van nieuwe leerkrachten, het beleid van de school, financiële verantwoording en de activiteiten van de diverse werkgroepen. De MR controleert tevens de uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage, die wordt beheerd door de ouderraad.
De MR komt zo'n 8 keer paar jaar bij elkaar. 
Naast de MR bestaat er ook een G(emeenschappelijke) MR. Hierin zitten afgevaardigden van alle OPOD-scholen. Zij praten mee en beslissen over 'bovenschoolse' zaken: zaken die alle scholen aangaan.
De MR bestaat uit 6  leden. De oudergeleding wordt voor een periode van drie jaar gekozen door de ouders van de schoolgaande kinderen. Elk jaar treedt er één ouder af. Deze kan zich herkiesbaar stellen, maar er kunnen zich ook nieuwe ouders melden.

Dit jaar hebben de volgende leden zitting:

Oudergeleding:

Minke Hensema, secretaris

Petra Tromp, lid

Pascal Derogee

Winfred van Houwelingen,  afgevaardigde GMRTeamgeleding:

Lenny van Chastelet, voorzitter, afgevaardigde GMR

Diane van der Ree, lid

Marjan Sebes, lidKarin Groenendijk ( directeur) zal als informateur aanwezig zijn bij de vergaderingen.

Als u de MR vragen wilt stellen dan kan dat natuurlijk persoonlijk, maar u kunt ook een vraag of opmerking sturen naar het MR-email-adres:

mailto:info.mr@opod.nl